Националния конкурс за научни съчинения в чест на Кристиан Таков

Националния конкурс за научни съчинения в чест на Кристиан Таков

Националния конкурс за научни съчинения в чест на Кристиан Таков

Националния конкурс за научни съчинения в чест на Кристиан Таков

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас, че сме съорганизатор в Националния конскурс за научни съчинения! ЛексАрт – Практически обучения за юристи, съвместно с Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на УНСС, Департамента по Право на Нов български университет, „Фондация Кристиан Таков, „Българска асоциация за Европейско право“, „Сдружение за международни състезания по право”, Съюзът на съдиите в България, Висшият адвокатски съвет и Професионален правен сайт „Предизвикай правото“ ОБЯВЯВАТ В ЧЕСТ НА КРИСТИАН ТАКОВ Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и право на интелектуалната собственост. 

Право на участие имат всички студенти от специалност „Право” в Юридическите факултети в страната. Поради пропускането на една конкурсна година заради извънредната епидемична обстановка, по изключение се допускат и студенти, семестриално завършили през 2020 г., без значение дали са положили държавните си изпити. Право да участват имат и завършили юристи, като те ще се състезават в свой отделен модул. В съчинението следва да бъдат посочени трите имена на автора, факултетът и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите по-долу. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа. Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция, която всяка година ще се провежда в различен Юридически факултет. Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали:

Оформяне на страниците: формат: А4; шрифт: Times New Roman, 12 pt, Regular; подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines; полета: Top, Bottom, Left и Right по 2.5 см; номериране на страниците: долу, вдясно.

Крайният срок за участие е 27 март 2022 г. За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg