За нас е важно да бъдете сигурни, че вашите лични данни са защитени, когато проявите интерес към дейността ни! Защото вярваме в правото,
знанието и принципите, споделяме с Вас правилата ни за защита на личните Ви данни, както и информация относно целия процес на събиране, ползване и пренасочване на данните Ви.

I. Общи положения

1. Администратор на личните Ви данни:

„ЛексАрт 57“ ООД, наричано навсякъде в текста ЛексАрт осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламентът), както и в съответствие с другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Принципите, от които се ръководи ЛексАрт при обработката на личните Ви данни са:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
  • Сигурност и най-високо ниво на конфиденциалност
  • Ограничаване на целите на обработване
  • Ограничаване до минимум на събираните данни

„ЛексАрт 57“ ООД
1680 София, ул. „Хайдушка гора“№ 14, ет. 2
ЕИК 205422477
Управител: Лъчезар Ранков
Телефон:+359 884979475
Интернет страница: www.lexart.bg
e-mail: lichnidanni@lexart.bg

Моля изпращайте въпросите си по отношение на защитата на личните данни на посочения електронен адрес.

II. Обработвани данни

1. Какво означава лични данни?

По смисъла на Регламента, „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“

2. Кои лични данни обработва ЛексАрт ?

Личните данни, които
обработва ЛексАрт като администратор на лични данни са:

  • Вашите имена
  • Електронният Ви адрес
  • Телефонният Ви номер

3. Защо са ни необходими личните Ви данни?

Личните данни, които ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по електронна поща обработваме поверително и изцяло във връзка със следните цели:

· Организиране и провеждане на експертни семинари, курсове и обучения

  • Осъществяване на маркетинг и директна реклама
  • Сключване на договори с клиенти, доставчици и служители

4. Каква е същността на обработването?

· Вписване на имена, телефонен номер и електронен адрес на физически лица в списък на участниците за определено обучение, семинар, курс
или друго събитие.

· Вписване на имената, електронен адрес и телефоните на физически лица в списъци с клиенти.

· Вписване на имена, електронен адрес и телефоните на физически лица в договори с клиенти, доставчици и служители.

III. Предоставяне и съхранение на личните данни

1. На кого се предават личните Ви данни?

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Поради това по принцип лични данни се предават само, ако за това съществува договорно или правно задължение или това е необходимо за нашите цели. Предаване на данните на трети лица може да се извърши и в случай, когато сте се съгласили изрично с предаването.

2. В какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

Личните Ви данни се съхраняват във всеки случай толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на съответните цели. Извън това законово е предписано за какъв срок трябва да съхраняваме данните. Тези задължения за съхраняване могат да съществуват и тогава, когато вече не сте наш клиент.

3. Какви мерки за сигурност се спазват при обработката на личните Ви данни?

Защитата на личните данни и сигурността им са важни за нас. Ние прилагаме технически и организационни мерки, за да защитим обработването на личните данни. Това се отнася по-специално за защитата на личните Ви данни срещу непреднамерено или неправомерно унищожение, загуба, промяна или неправомерно разкриване респ. неправомерен достъп до лични данни, които се предават, запаметяват или обработват по друг начин. Мерките, които предприемаме са насочени към контрол по отношение както на физическия достъп, така и до електронния. Контрол над лицата, оторизирани при обработването на личните Ви данни. Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната бизнес дейност на ЛексАрт.

IV. Вашите права

По всяко време имате право на справка, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на запаметените Ви данни, на възражение срещу обработването, както и право за преносимост на данните съгласно предписанията на правото за защита на личните данни. В тези случаи моля се обърнете към администратора на данните Ви.

Може да подадете жалба при компетентния надзорен орган:

Комисия за Защита на личните данни (КЗЛД)
1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: +359 2/91-53-518
Интернет страница: http://www.cpdp.bg
e-mail: kzld@cpdp.bg

1. Право на Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни

2. Право на достъп – като администратор ЛексАрт е задължен да предостави достъп на всеки субект на данни за обработваните от тях лични данни.

3. Коригиране и изтриване – като субект на данните имате право да изискате от ЛексАрт коригиране и изтриване на свързаните с Вас лични данни.

4. Ограничаване на обработването

5. Преносимост на данните. Това е правото при посочените от законодателя условия да получите предоставени от самите Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да предаде тези данни на друг администратор.

6. Право на възражение – субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение
срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, и което е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или трети лица. Това е валидно и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Може да възразите по всяко време срещу обработването на данни с цел директна реклама с действие и за в бъдеще.

7. Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

8. Бисквитките осигуряват фукционирането на сайта, като осигуряват възможността за достъп до профила на съответен потребител в сайта и за обработка на направени записвания, както следв

№ по редНаименование на бисквиткатаДоставчикТипСрок за съхранениеМясто на съхранение
1PHPSESSID lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
2fuuid lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
3_fbp lexart.bgHTTP3 месецаБългария
4cookielawinfo-checkbox-necessary lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
5pm_visit lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
6wfwaf-authcookie- lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
7logged_in_ lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
8sec_ lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
9test_cookie lexart.bgHTTPДо изтичане на сесиятаБългария

9. (1) Фукционалните бисквитки позволяват да се запазят предпочитанията на потребителите и показват поведението на потребителите на сайта. Тези бисквитки спестяват време и усилия при пазаруването на сайта на Дружеството и се съхраняват временно на устройството на потребителя. Фунционалните бисквитките се използват от Дружеството и за да се анализира поведението на потребителите на сайта и как потребителите го използват. Това позволява на Дружеството да персонализира предлаганото съдържание и бързо да идентифицира и отстранява различни проблеми.

(2) Функционалните бисквитки, които Дружеството използва – негови и на трети страни-партньори, са следните:

№ по редНаименование на бисквиткатаДоставчикТипСрок за съхранениеМясто на съхранение
11P_JARgoogle.comHTTP1 месецБългария
2CONSENTgoogle.comHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
3NIDgoogle.comHTTP3 месецаСАЩ
4NIDgoogle.bgHTTP3 месецаБългария
5OGPCgoogle.comHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
6_gagoogle.comHTTP2 годиниБългария
7_gatgoogle.comHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
8_gidgoogle.comHTTPДо изтичане на сесиятаБългария
9frfacebook.comHTTP3 месецаХоландия

Абонирайте се за имейл бюлетин и получете код за -10% отстъпка!
Научавайте първи за нашите нови обучения, материали и публикации!

 С попълването на формата се съгласявате Вашият имейл да бъде използван, за получаване на търговски съобщения от ЛексАрт.