ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ „ЛЕКСАРТ 57” ООД

I. Дефиниции:

   ДРУЖЕСТВОТО означава „ЛексАрт 57“ООД.

   ЛексАрт означава „ЛексАрт 57“ООД.

   САЙТ означава уебсайта www.lexart.bg

   ПОТРЕБИТЕЛ означава лице, навършило 18 години и ползващo услугите на „ЛексАрт 57“ ООД.

   УСЛУГА  означава предлагана от Дружеството услуга.

   СЕМИНАР означава услуга, предоставена от Дружеството, която представлява обучение, провеждано на живо от ангажирани от Дружеството лектори и в избрана от Дружеството учебна зала.

   Е-ОБУЧЕНИЕ е услуга, предоставяна от Дружеството онлайн, чрез неговия сайт.

   ДОГОВОР от разстояние е договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закон за защита на потребителите.

   ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

   ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

   ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

II. Общи положения:

  1. „ЛексАрт 57“ ООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205422477, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. „Хайдушка гора” № 14, ет. 2, ап. 2, с уеб сайт: www.lexart.bg. Настоящите Общи условия за предоставяне и ползване на услуги от „ЛексАрт 57“ ООД, наричани за краткост Общи условия, уреждат отношенията между ЛексАрт от една страна и Потребителите на Дружеството.
  2. Потребителите се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
  3. Потребителят има право да поръчва, чрез записване или заявяване на достъп, всички услуги, посочени в www.lexart.bg. С извършване на записването/заявяването на предоставена от Дружеството услуга по телефон, имейл адрес или чрез съобщение в социалните мрежи, Потребителят влиза в договорни отношения с „ЛексАрт 57“ ООД, касаещи конкретна предоставена и регламентирана с настоящите Общи условия услуга.
  4. В интернет страницата www.lexart.bg  към всяка индивидуализирана услуга е предоставена информация относно цената, основните й характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от Потребителите при заявяване на услугата.
  5. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него услуга може да претърпи промени, които ЛексАрт се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или по друг подходящ начин.
  6. Всички цени, посочени на Сайта, са в Български Лева и с включен ДДС.
  7. ЛексАрт има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цените и други характеристики на услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта.
  8. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на записването/заявяването на услугата, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
  9. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат, на което заявената услуга не може да бъде предоставена, ЛексАрт има правото да откаже изпълнението на заявената услуга и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената услуга, ако има такива.
  10. Заплащането на услугите се осъществява по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на услугата, съгласно обявената в сайта информация, по банковата сметка на „ЛексАрт 57“  ООД, посочена в известието за потвърждение на получена заявка за регистрация и информация за срока за заплащане на определената такса.
  11. ЛексАрт изпълнява поръчаната услуга при Уговорените условия, след като в сметката на Дружеството бъде отразено заплащането на цената на услугата от съответния Потребител.

III. Условия на провежданите на семинарите на ЛексАрт:

  1. Участие в семинарите на ЛексАрт може да бъде заявено от потребителя с попълване на регистрационна форма на Сайта, чрез направено изрично волеизявление за това чрез обаждане на телефона за контакт посочен на Сайта, както и чрез съобщение до Дружеството по имейл или във всяка от социалните мрежи, в които Дружеството има регистриран профил.
  2. Договорът между Дружеството и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната регистрация от страна на Дружеството.
  3. При успешно направено изявление за регистрация от Потребителя, той получава от Дружеството известие за потвърждение на регистрацията и информация за сметка и срок за заплащане на услугата.
  4. Срокът за заплащане на услугата, който Дружеството предоставя с потвърждението за регистрация е 7-дневен, при заявена от Потребител или клиент регистрация до края на седмия ден преди датата за начало на семинара. При по-късна регистрация, Дружеството определя по-кратък срок за плащане, преди датата на семинара.
  5. За да присъства на Семинара, Потребителят следва към датата на началото на Семинара да е заплатил такса за участие. На семинара може да присъства само регистриралият се Потребител.
  6. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора, но не по-късно от 7 (седем) дни преди датата за предоставяне на услугата, Потребителят се откаже частично или изцяло от заявената услуга, ЛексАрт възстановява частично или изцяло заплатената сума.
  7. При надлежно упражнено право на отказ при условията на предходния член, ЛексАрт възстановява частично или изцяло заплатената от Потребителя сума  по сметката, от която Дружеството е получило плащането, в срок от 14 дни от датата на получаване на недвусмислено изявление за отказ от услугата,
  8. Изявление за отказ от услугата може да бъде направено чрез попълване на формуляр за отказ, представляващ Приложение№ 1 към настоящия договор или чрез друго недвусмислено заявление, изпратено на посочения в Сайта имейл адрес за контакт с Дружеството.
  9. При получаване на изявлението за отказ от услугата, Дружеството изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.
  10. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от заявените услуги съобразно описаните по-горе срок и условия, ЛексАрт не дължи връщане на платената цена.
  11. В случай, при който Потребител заяви участието си в семинар, но не заплати  в указания с известие за потвърждение на регистрацията срок, ЛексАрт приема действията като отказ от услугата.
  12. Заплащането на таксата за семинар от Потребителя поражда задължение на ЛексАрт за запазване на място за Потребителя в учебната зала при предоставяне на услугата и  качествено изпълнение на поетите ангажименти с обявлението за услугата.
  13. За целите на използване на услугите на ЛексАрт, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при заявяване на услугата. (Виж повече относно приетата политика за Защита на личните данни от ЛексАрт).  В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ЛексАрт има право да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги.

IV. Условия за предоставяне на услугата „Е-обучения“ на ЛексАрт:

  1. Достъп до едно или повече от Е-обученията  на ЛексАрт може да бъде заявен от Потребителя с попълване на регистрационна форма на Сайта, чрез направено изрично волеизявление за това чрез обаждане на телефона за контакт посочен на Сайта, както и чрез съобщение до Дружеството по имейл или във всяка от социалните мрежи, в които Дружеството има регистриран профил.
  2. Договорът  за предоставяне на заявеното Е-обучение между Дружеството и Потребителя или Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната регистрация от страна на Дружеството.
  3. При успешно направено изявление за регистрация от Потребителя, последният получава от Дружеството известие за потвърждение на регистрацията и информация за сметка и срок за заплащане на услугата.
  4. Срокът за заплащане на услугата е до 7 дни от получаване на известие за получена заявка за достъп до услугата.
  5. Със заплащането на Услугата от страна на Потребителя, за Дружеството възниква задължението да предостави услугата. Услугата се счита за предоставена от Дружеството с изпращане на потребителско име и парола за достъп до заявено Е-обучение на имейла, от който Потребителят се е регистрирал.
  6. След като плащането на услугата бъде отразено в системата на Дружеството, Дружеството изпраща на Потребителя потребителско име и парола за вход в Сайта. За да осъществи достъп до заплатеното Е-обучение, Потребителят трябва да натисне бутон ВХОД на сайта и да въведе потребителското име и парола, предоставени от Дружеството. Достъп до Е-обученията може да получи само заплатилият достъпа Потребител.
  7. В случай, че Дружеството установи злоупотреби с Е-обучението под каквато и да форма, включително предоставяне на достъп до него до трети лица, Дружеството разполага с правото незабавно да прекрати договора.
  8. Периодът, за който Потребителите имат достъп до заплатеното Е-обучение е указан изрично в описанието на обучението. Потребителят се съгласява, че след получаване на потребителско име и парола за достъп  до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение.

V. Авторско право:

  1. Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството или на трети лица, когато това е изрично упоменато на Сайта. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от него. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация.
  2. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.
  3. ЛексАрт предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в www.lexart.bg само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ЛексАрт или на трети лица свързани пряко или косвено с тях. Материалите, които се публикуват в www. lexart.bg и тези, по които се работи по време на предоставяне на услугите са плод на авторско право и не гарантират изчерпателност, актуалност и правдоподобност. ЛексАрт не носи отговорност за невярно съдържание на юридически трудове, които предоставя на потребителите.
  4. Използването на  услуга предоставена от Дружеството не гарантира успех на изпит, в съдебна зала, благоприятно развитие на даден спори др., а прави пътя за постигане на тези цели по-лесен.
  5. Забранява се изрично материалите, публикувани в www.lexart.bg да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в интернет сайта на ЛексАрт материали в други сайтове, хартиени или електронни издания, е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
  6. ЛексАрт си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ЛексАрт и лицето публикуващо информацията.
  7. При заплащане на услуга, представляваща обект на авторски и/или патентни права ЛексАрт не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права от автора на услугата. Всички предоставени от ЛексАрт услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права.

VI. Разрешаване на спорове и промяна на Общите условия:

  1. В случай, че Потребителят има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмена жалба до ЛексАрт, който разглежда възражението и уведомява Потребителя в срок от 15 работни дни от депозирането й.
  2. По изключение, когато ЛексАрт не може да се произнесе в посочения срок по независещи от Дружеството причини, ЛексАрт изпраща отговор на Потребителя, в който посочва причините за забавата, както и срока, в който Потребителят ще получи решение по жалбата. Във всички случай, срокът за получаване на решение, не може да надвишава 35 работни дни.
  3. Ако ЛексАрт не се произнесе в срока, или решението не удовлетворява Потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане пред Комисията за защита на потребителите.
  4. ЛексАрт си запазва правото да променя настоящите Общи условия. Промените влизат в сила, чрез публикуването им на интернет страницата на ЛексАрт. Информация за предвижданите промени Потребителят може да получи при поискване на имейл адрес.
  5. При изменение на настоящите Общи условия, същите остават валидни и запазват и продължават действието си за заварените правоотношения в последната им актуална редакция.
  6. Настоящите Общи условия са изготвени на основание Закон за защита на потребителите, Приети са от Общо събрание на съдружниците на ЛексАрт с Решение по Протокол № 1 от 30.03.2020 г., и влизат в сила от 30.03.2020 г.  Същите са имплицитно присъща и неразделна част от всеки един сключен от ЛексАрт договор, който препраща към настоящите Общи условия, и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ, като се прилагат доколкото в конкретния договор не е установено друго.
  7. В случаите, при които в договора е установено нещо различно от уреденото с настоящите Общи условия се прилагат клаузите на съответния договор.
  8. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по телефон или чрез имейл в рамките на работното време: от 09:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.

VII. Защита на личните данни:

  1. Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.

VIII. Други:

  1. Дружеството разполага с правото по всяко време да предоставя отстъпки от обявените цени за Услугите. Индивидуалните условия на всяко едно намаление се посочват на Сайта за всеки конкретен случай.
  2. Предоставените отстъпки не могат да се комбинират с други намаления освен ако това не е посочено изрично в индивидуалните условия на отстъпката, а при предоставена от Дружеството възможност за комбиниране на две или повече отстъпки, общият размер на същите не може да надвишава 20 % от редовната цена за Услугата или пакета от услуги, за които важи намалението, освен ако това не е изрично упоменато в условията на конкретното намаление.
  3. В случай че на конкретен Потребител е предоставена отстъпка, която е обективирана в съобщение до него, но въпреки това Потребителят заплати пълната цена на Услугата, Дружеството приема това действие като отказ от ползване на предоставената отстъпка, а разликата между цената с отстъпка и заплатената сума не подлежат на възстановяване от Дружеството. В този случай, Дружеството по своя преценка може да предостави на Потребителя възможността да ползва отстъпката за друга Услуга.
  4. Дружеството се ангажира да предоставя само Услугите, представени в Сайта, по начина, по който са представени.
  5. Цялата информация, представена на Сайта, включително, но не съдържание, снимки, описание и цени на Услугите, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, организация и др.
  6. В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за получаване на новини и публикации от ЛексАрт,  чрез предоставено изрично съгласие, чрез маркиране на знак в полето “Съгласен съм да получавам информационни имейли”, Дружеството има право да му изпраща  информационен бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.
  7. Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.
  8. Онлайн профилите на Потребители, които нарушават настоящите общи условия, както и профилите на Потребители, които използват предоставената им информация  не по предназначение, могат да бъдат заличавани.
  9. Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.
  10. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Приложение № 1

Приложение № 6 към чл.47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 ЗЗП

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор сключен от разстояние или договор извън търговския обект

(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: „ЛексАрт 57“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205422477, със седалище гр. София, п.к. 1680, ул. Хайдушка гора № 14, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителят Лъчезар Ранков

От: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Поръчано на: ……………..

Получено на: ……………

Дата:                                                               Подпис на потребителя:

Абонирайте се за имейл бюлетин и получете код за -10% отстъпка!
Научавайте първи за нашите нови обучения, материали и публикации!

 С попълването на формата се съгласявате Вашият имейл да бъде използван, за получаване на търговски съобщения от ЛексАрт.