fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ “ЛЕКСАРТ 57” ООД 

           „ЛексАрт 57“ ООД, наричано навсякъде в текста  „ЛексАрт“ е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205422477, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. „Хайдушка гора” № 14, ет. 2, ап. 2, с уеб сайт: www.lexart.bg. Настоящите Общи условия за предоставяне и ползване на услуги от „ЛексАрт 57“ ООД, наричани за краткост Общи условия, уреждат отношенията между ЛексАрт от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн lexart.bg  (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  „ЛексАрт 57“ ООД (наричани за краткост Услуги).  Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за използване на услугите 
           Потребителят има право да поръчва чрез записване/заявяване всички услуги, посочени в www.lexart.bg. С извършване на записването/заявяването на предоставена от дружеството услуга по телефон и/или имейл адрес, Потребителят влиза в договорни отношения със „ЛексАрт 57“ ООД, касаещи конкретната предоставената и регламентирани с настоящите Общи условия услуга. 
           В интернет страницата lexart.bg  към всяка индивидуализирана услуга е предоставена информация относно цената, основните й характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от Потребителите при заявяване на услугата. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него услуга може да претърпи промени, които lexart.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин. 
           Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС. 
ЛексАрт има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цените и други характеристики на услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на записването/заявяването на услугата, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат, на което заявената услуга не може да бъде предоставена, ЛексАрт има правото да откаже изпълнението на заявената услуга и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената услуга, ако има такива. 
           Заплащането на услугите се осъществява по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на услугата, съгласно обявената в сайта информация, по банковата сметка на     „ЛексАрт 57“  ООД, посочена и в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ЛексАрт изпълнява поръчаната услуга при установените в нея условия и посочената дата на изпълнение. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на записване/заявяване на услуга, но не по-късно от 7 (седем) дни преди датата за предоставяне на услугата, Потребителят се откаже частично или изцяло заявената услуга, ЛексАрт се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от заявените услуги в горепосочения срок, ЛексАрт не дължи връщане на платената цена.   В случай, при който потребител заяви участието си в обучение, но не заплати указаната такса в 7-дневен срок от получаване на имейл с проформафактура и данни за плащане, но не по-късно от 3 дни преди датата за провеждане на обучението, ЛексАрт приема действията като отказ от услугата. Заплащането на таксата за обучение от потребителя поражда задължение на ЛексАрт за запазване на място при предоставяне на услугата и  качествено изпълнение на поетите ангажименти с обявлението на услугата. 

           За целите на използване на услугите на ЛексАрт, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при заявяване на услуга. (Виж повече относно приетата политика за Защита на личните данни от ЛексАрт).  В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ЛексАрт има право да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги.

2. Авторско право 
           ЛексАрт предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в lexart.bg само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ЛексАрт или на трети лица свързани пряко или косвено с тях. Материалите, които се публикуват в lexart.bg и тези, по които се работи по време на предоставяне на услугите са плод на авторско право и не гарантират изчерпателност, актуалност и правдоподобност. ЛексАрт не носи отговорност за невярно съдържание на юридически трудове, които предоставя на потребителите. Записването за услуга предоставена от дружеството не гарантира успех на изпит, в съдебна зала, благоприятно развитие на даден спори др., а прави пътя за постигане на тези цели по-лесен. 
           Забранява се изрично материалите, публикувани в lexart.bg да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в интернет сайта на ЛексАрт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. 
           ЛексАрт си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между lexart.bg и лицето публикуващо информацията. При заплащане на услуга, представляваща обект на авторски и/или патентни права lexart.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права от автора на услугата. Всички предоставени от lexart.bg услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. 
           ЛексАрт запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за предоставяните услуги, каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

3. Разрешаване на спорове и промяна на Общите условия 
           В случай, че Потребителят има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмена жалба до ЛексАрт, който разглежда възражението и уведомява Потребителя в срок от 15 работни дни от депозирането й. По изключение, когато ЛексАрт не може да се произнесе в посочения срок по независещи от дружеството причини, ЛексАрт изпраща отговор на Потребителя, в който посочва причините за забавата, както и срока, в който Потребителят ще получи решение по жалбата. Във всички случай, срокът за получаване на решение, не може да надвишава 35 работни дни. Ако ЛексАрт не се произнесе в срока, или решението не удовлетворява Потребителят, спорът може да бъде отнесен за разглеждане пред Комисията за защита на потребителите. 
           Потребителят е обвързан с промените в настоящите Общи условия, ако писмено не уведоми ЛексАрт, че не ги приема, преди датата на влизането им в сила. В случай че Потребителя не е съгласен с предложените промени, той има право да прекрати договорните отношения с дружеството, преди промените да влязат в сила. 
           ЛексАрт си запазва правото да променя настоящите Общи условия. Промените влизат в сила, чрез публикуването им на интернет страницата на ЛексАрт. Информация за предвижданите промени Потребителят може да получи при поискване на имейл адрес. 
           При изменение на настоящите Общи условия, същите остават валидни и запазват и продължават действието си за заварените правоотношения в последната им актуална редакция. 
Настоящите Общи условия са изготвени на основание Закон за защита на потребителите, Приети са от Общо събрание на съдружниците на ЛексАрт с Решение по Протокол № 1 от 19.12.2018 г., и влизат в сила от 20.12.2018 г. 
           Същите са имплицитно присъща и неразделна част от всеки един сключен от ЛексАрт договор, който препраща към настоящите Общи условия, и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ, като се прилагат доколкото в конкретния договор не е установено друго. В случаите, при които в договора е установено нещо различно от уреденото с настоящите Общи условия се прилагат клаузите на съответния договор. 
           Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по телефон или чрез имейл в рамките на работното време: от 09:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.