Лектори

Лекторите, на които сме поверили вашето обучение, са практици със задълбочени познания и високо ценени специалисти в своята сфера. Техният подход кореспондира с нашите виждания за това, как да се преподават знания  в съвременните образователни системи. Те са будни, способни и непрестанно търсещи нови начини за развитие. За нас е огромно удоволствие да работим с тях и да наблюдаваме тяхното позитивно въздействие върху участниците на нашите обучения. Вярваме, че сами ще се убедите в професионализма им.

Андония Павлова е адвокат от Софийската адвокатска колегия и докторант в СУ “Свети Климент Охридски” по „Гражданско процесуално право”. Основните сфери, в които развива практиката си са Търговско право, Банково право, Конкурентно право, интелектуална собственост и арбитраж. Уменията й като преподавател са формирани вследствие на опита й като асистент в СУ “Свети Климент Охридски”. Адв. Павлова е мотивиран и магнетичен лектор, който успява всеки път да намери правилният подход към нашите участници.

Андрей Георгиев е сред любимите лектори на участниците в гражданскоправните ни семинари. Той е съдия в Софийски районен съд, хоноруван асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Гражданско право – обща част и асистент по Вещно право в Нов български университет. Има изключително широк мироглед, за който са допринесли многото престижни допълнителни квалификации извън границите на България. Автор е на редица безценни публикации в електронни и книжни издания.
Списък с публикации

Боян Бележков е главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет. Преподава дисциплините наказателнопроцесуално право и международен наказателен процес. През 2017 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Наказателнопроцесуално право“. Има опит като ментор в подготовката на студентите IV и V пети курс, специалност “право” при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, за участието им в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус”. Гл. ас. д-р Боян Бележков е член на Съюза на учените в България.
Васил Александров е съдия в Софийски районен съд. През 2020 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Гражданско и семейно право”. Съдия Александров е неизчерпаем източник на знания и професионалист с богат опит. Това е причината да бъде предпочитан за гост преподавател на редица обучения в Национален институт на правосъдието, СРС, СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС. През 2017 и 2018 г. е зам.-председател на Центъра по спогодби и медиация при СРС и СГС. Има преподавателски опит и като хоноруван асистент по Римско частно право в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на множество публикации за практикуващи юристи. Списък с публикации

Гергана Иванова е адвокат със самостоятелна практика в областта на наказателното материално и процесуално право и докторант по специалността „Наказателно процесуално право” към СУ „Свети Климент Охридски”. Води семинарни занятия на студенти в последна година на обучение в СУ „Свети Климент Охридски”. Участва като ментор в подготовката на студентите от IV и V пети курс за участието им в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус”.

Константин Кунчев е юрист с разностранни интереси, който активно работи, за подобряването на правната система и българското законодателство. Той е съдия в Гражданско отделение на Софийски районен съд. Има богат преподавателски опит, стартирал през 2012 г., като хоноруван преподавател по облигационно право в СУ “Св. Климент Охридски”, и продължил като хоноруван преподавател по облигационно право в УНСС от 2015 г. до 2016 г. Понастоящем е хоноруван преподавател по гражданско процесуално право в УНСС и изключително желан лектор за практически семинари.
Списък с публикации

Марина Манолова е съдия в Наказателно отделение на Софийски районен съд от 2014 г. Тя е мотивиращ лектор и изключителен професионалист в своята сфера. Практиката й, стартирала през 2012 г., е посветена изцяло на наказателното право. От 2014 г. е съдия – наставник в стажантската програма „Фулбрайт” към Софийски районен съд.

Мария Долапчиева е съдия в Гражданско отделение на Софийския районен съд. Като младши съдия в Софийски градски съд е разглеждала както граждански, така и наказателни дела. Участвала е в международни обмени за магистрати в Гърция и Франция, както и в множество престижни обучения в Чехия, Германия и Румъния и други европейски държави. От 2017 г. е съдия-наставник в Стажантската програма Fulbright към Софийския районен съд.