Лектори

Лекторите, на които сме поверили вашето обучение, са практици със задълбочени познания и високо ценени специалисти в своята сфера. Техният подход кореспондира с нашите виждания за това, как да се преподават знания  в съвременните образователни системи. Те са будни, способни и непрестанно търсещи нови начини за развитие. За нас е огромно удоволствие да работим с тях и да наблюдаваме тяхното позитивно въздействие върху участниците на нашите обучения. Вярваме, че сами ще се убедите в професионализма им.

Анастас Пунев е практикуващ адвокат към САК и преподавател по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на книгата „Спиране на исковото производство”, съавтор на ” Право на собственост и други вещни права” и “Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси”. От 2020 г. е доктор по граждански процес. Има богат опит в състезанията за казуси на национално и международно ниво, като от 2013 г. е сред треньорите на отбора на СУ “Св. Климент Охридски” за най-мащабното правно състезание в света – Vis Moot. Автор на публикации по различни въпроси на правото.
Списък с публикации

Андония Павлова е адвокат от Софийската адвокатска колегия и докторант в СУ “Свети Климент Охридски” по „Гражданско процесуално право”. Основните сфери, в които развива практиката си са Търговско право, Банково право, Конкурентно право, интелектуална собственост и арбитраж. Уменията й като преподавател са формирани вследствие на опита й като асистент в СУ “Свети Климент Охридски”. Адв. Павлова е мотивиран и магнетичен лектор, който успява всеки път да намери правилният подход към нашите участници.

Андрей Георгиев е съдия в Софийски районен съд и асистент по Вещно право в Нов български университет. Автор е на редица публикации в електронни и книжни издания. През 2022 г. преминава 10 месечен стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, в изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на капацитета на българските магистрати и съдебни служители в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека“ на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“. Списък с публикации

Васил Александров е съдия в Софийски районен съд. През 2020 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Гражданско и семейно право”. Съдия Александров е неизчерпаем източник на знания и професионалист с богат опит. Това е причината да бъде предпочитан за гост преподавател на редица обучения в Национален институт на правосъдието, СРС, в СУ “Св. Климент Охридски” е хоноруван асистент по облигационно право. През 2017 и 2018 г. е зам.-председател на Центъра по спогодби и медиация при СРС и СГС. Автор е на множество публикации за практикуващи юристи.
Списък с публикации

Адвокат Гергана Иванова
Гергана Иванова е адвокат със самостоятелна практика в областта на наказателното материално и процесуално право. През 2023 г. защитава докторска степен по „Наказателно процесуално право”. Води семинарни занятия на студенти в последна година на обучение в СУ „Свети Климент Охридски”. Участва като ментор в подготовката на студентите от IV и V пети курс за участието им в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус.
Константин Кунчев е юрист с разностранни интереси, който активно работи, за подобряването на правната система и българското законодателство. Той е съдия в Гражданско отделение на Софийски районен съд. Има богат преподавателски опит, стартирал през 2012 г., като хоноруван преподавател по облигационно право в СУ “Св. Климент Охридски”, и продължил като хоноруван преподавател по облигационно право в УНСС от 2015 г. до 2016 г. Понастоящем е хоноруван преподавател по гражданско процесуално право в УНСС и изключително желан лектор за практически семинари. Списък с публикации

Марина Манолова е съдия в Наказателно отделение на Софийски районен съд от 2014 г. Тя е мотивиращ лектор и изключителен професионалист в своята сфера. Практиката й, стартирала през 2012 г., е посветена изцяло на наказателното право. От 2014 г. е съдия – наставник в стажантската програма „Фулбрайт” към Софийски районен съд.

Мария Долапчиева е съдия в Гражданско отделение на Софийския районен съд. Като младши съдия в Софийски градски съд е разглеждала както граждански, така и наказателни дела. Участвала е в международни обмени за магистрати в Гърция и Франция, както и в множество престижни обучения в Чехия, Германия и Румъния и други европейски държави. От 2017 г. е съдия-наставник в Стажантската програма Fulbright към Софийския районен съд.

Десислава Джарова

Десислава Джарова е съдия в Софийски районен съд от 1994 до 2019 г. През 2008 г. ВСС й присъжда ранг “съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд”. През 2009 г. Завършва магистратура по европейско право, организирана от Софийския университет в сътрудничество с университета в гр. Нанси, Франция. От 2015 до 2016 г. преминава през обучителен стаж в Съда на Европейския съюз – Люксембург – Съд на публичната служба с френски език. Участвала е в подготовката на студентите по право както и на колеги съдии като лектор в Националния институт на правосъдието и в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение. Понастоящем е докторант, преподавател, консултант и сертифициран медиатор.

Виолета Магдалинчева
Виолета Магдалинчева е съдия от 2001 г., като понастоящем е част от Наказателно отделение на Софийски градски съд. От октомври 2018 г. е командирована в Софийски апелативен съд, като разглежда изключително наказателни дела. Била е временен преподавател в Националния институт по правосъдие от самото му създаване и постоянен преподавател на випуски 2017-2018 г. на кандидатите за младши съдии.
Димитър Стоименов
Димитър Стоименов е дългогодишен адвокат и хоноруван преподавател по облигационно право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, автор на множество публикации на английски и немски език, които популяризират българското право в чужбина. Съавтор е на “Гражданско и облигационно право.Ръководство по решаване на казуси”. Член е на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК и член на Управителния съвет на Българо-австралийската бизнес камара.Притежава дългогодишен богат опит като консултант, адвокат и мениджър,натрупан в международни адвокатски кантори, висши учебни заведения и изследователски институти България и Германия. Бил е част от екипа, работил по най-големия проект по унифициране на частното право в Европейския съюз, станал известен като “Обща рамка за позоваване – принципи, дефиниции и модални правила на Европейското частно право” (DCFR).
Гергана Симеонова

Гинка Симеонова е главен асистент по финансово и данъчно право в Нов български университет. Защитава докторска дисертация на тема „Административноправен режим на държавните помощи“ в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски“. Автор е на множество публикации по публичноправни проблеми. Има почти 20-годишен юридически опит. Работила е като юрисконсулт, юридически експерт в адвокатско дружество, консултант на Комисията за енергийно и водно регулиране. Участва като експерт в редица работни групи във връзка с промени в националното законодателство. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2015 г. е щатен преподавател в Нов български университет.

Елза Калоянова

Елза Калоянова е психотерапевт с 20-годишна частна практика. Дипломиран магистър по клинична психология и завършила специализация по Аналитична Неорайхианска психология и психотерапия по съвместна програма на Westdeutsche Academie, със седалище Мюлхайм (Германия) и Медицинска Академия—София.
Завършила специализация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение“. Водила е обучения по различни теми за бизнес тренинги и тийм билдинги. Преди психотерапевтичната си практика има 10-годишен опит на административни, търговски и управленски позиции във фирми с различна дейност.
В професионалния си път е натрупала опит като водещ на психотерапевтични групи по Неорайхиански модел. Член е на Българското Неорайхианско дружество, както и на Българската Асоциация по Психотерапия. Членува в Европейската асоцияция по психотерапия чрез БНПД.

Адвокат Севдалина Александрова

Севдалина Александрова е адвокат, медиатор и обучител по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 15 години опит. Участвала е в създаването на Съдебните центрове по медиация в България. Съавтор в международни наръчници по трансгранична и семейна медиация. Създател на обучителни програми по договорна, семейна и бизнес медиация, както и представителство в медиация за юристи. Председател на сдружение „Споразумения“.

Драгомир Стефанов е адвокат, практикуващ в сферата на търговското, дружественото и конкурентното право. Магистър е по “Право” и “Право на ЕС” от Софийския университет и понастоящем е докторант по Търговско право.

Ирина Богданова е асистент към катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води семинарни занятия пред студентите редовно и задочно обучение по дисциплините Облигационно право и Гражданско право – обща част. През 2021 г. Богданова придобива научната степен “доктор по право“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите“. Автор е на над 30 публикации на различни теми, засягащи предимно класически за цивилистичната доктрина институти, които са поместени както в рецензирани правни списания и сборници, така и в периодични електронни издания.
Научни приноси на Ирина Богданова

Капка Георгиева е главен асистент катедрата по Административноправни науки в СУ “Св. Климент Охридски”, където преподава по дисциплините Административно право и Административен процес. От 2006 до 2009 година работи като инспектор в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (сега Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество), а от 2009 до април 2012 година заема поста директор на дирекция в същата комисия. От 2017 до юли 2019 година работи като съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи – Екатерина Захариева. Изнася обучения като гост-преподавател в Националния институт по правосъдие, училището за адвокати и в държавната администрация. Има научни интереси в областта на енергетиката, конфликта на интереси и държавната администрация.

Гюлсевер Сали е младши съдия в Софийски градски съд. Понастоящем е и докторант по Право на Европейския съюз и води семинарни занятия по Право на Европейския съюз, в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. завършва магистър по “Право на Европейския съюз и интеграция на вътрешния пазар” в университета в Маастрихт. През 2017 г. завършва специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на публикации в областта на европейското и българското право.
Списък с публикации

Илиана Боюклиева

Илиана Боюклиева е докторант по Конституционно право в Нов български университет и участва в Комисия за акредитация на правни науки към Национална агенция за оценяване и акредитация. Освен придобита специалност „Право“, тя е и магистър по „Финансов мениджмънт“ и медиатор. Успешно е специализирала бизнес програма за мениджъри в Harvard Business School. Тя има богат професионален опит като консултант по проекти на европейските фондове, а също така е била дългогодишен държавен служител в различни звена на държавни учреждения, отговорни за управлението на европейски средства. Освен това професионалната й биография включва опит и като правен съветник към Министерство на правосъдието и към Министерство на труда и социалната политика.
Към настоящият момент е и юрисконсулт в дружество, развиващо консултантска дейност в областта на правото и бизнеса. От 2021 г. е Председател на неправителствена организация, чийто цели са да се осигури равен достъп до правосъдие на физически и юридически лица, развитие и синхронизиране на българското законодателство с европейското, разработване и реализиране програми, свързани с юридическото образование.

Елена Андреева

Елена Андреева встъпва като прокурор в Софийска районна прокуратура през 2018г. Понастоящем е и докторант по наказателно процесуално право към катедра “Наказателноправни науки” към Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, където е завършила и магистратурата си по специалност “Право”. Автор е на публикации в областта на наказателния процес. Участвала при подготовката за участие в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус” на възпитаниците на Университета за национално и световно стопанство.
Списък с публикации

Доктор Надя Пандилова
Надя Пандилова е доктор по Наказателно право. През 2021 г. защитава дисертационен труд на тема: „Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК) в ЮФ на Университета за национално и световно стопанство. От 2023 г. до настоящия момент изпълнява длъжността съдебен помощник към наказателно отделение на Софийски районен съд. Има преподавателски опит като хоноруван преподавател по Наказателно право в Нов български университет в периода 2021-2022 г. Автор е на публикации в областта на Наказателното право и Криминологията.
Прокурор Татяна Попова

Татяна Попова завършва специалност “Право” в Юридическия факултет на УНСС през 2016 г. За кратко работи като съдебен помощник в Наказателната колегия на ВКС. След това печели конкурс за младши прокурори и е младши прокурор за периода от 2019 г. до 2022 г., като понастоящем /от юли 2022г./ е прокурор в Софийска районна прокуратура.

Виктория Стоянова

Виктория Стоянова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и докторант в Българската академия на науките, Институт за държавата и правото, по докторска програма „Стопанско/Търговско право“. Интересът и към наказателноправната теория се заражда още по време на университетското й обучение, а след това прераства и в практически опит като процесуален представител по наказателни дела. Адвокат Стоянова практикува и в областта на гражданското правото, като основна част от практиката й е съсредоточена в сферите на Търговското право, Конкурентното право, Вещното право и Административното право.

Абонирайте се за имейл бюлетин и получете код за -10% отстъпка!
Научавайте първи за нашите нови обучения, материали и публикации!

 С попълването на формата се съгласявате Вашият имейл да бъде използван, за получаване на търговски съобщения от ЛексАрт.