Лектори

Лекторите, на които сме поверили вашето обучение, са практици със задълбочени познания и високо ценени специалисти в своята сфера. Техният подход кореспондира с нашите виждания за това, как да се преподават знания  в съвременните образователни системи. Те са будни, способни и непрестанно търсещи нови начини за развитие. За нас е огромно удоволствие да работим с тях и да наблюдаваме тяхното позитивно въздействие върху участниците на нашите обучения. Вярваме, че сами ще се убедите в професионализма им.

Анастас Пунев е главен асистент по граждански процес в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”, като от 2017 г. води семинарни занятия на студентите от пети курс, а от 2020 г. е доктор по граждански процес. Анастас е също така практикуващ адвокат, като от 2017 г. е управляващ съдружник на адвокатско съдружие. Съавтор е на “Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси”. Има богат опит в състезанията за казуси на национално и международно ниво, като от 2013 г. е сред треньорите на отбора на СУ “Св. Климент Охридски” за най-мащабното правно състезание в света – Vis Moot. Автор на публикации по различни въпроси на правото.
Списък с публикации

Андония Павлова е адвокат от Софийската адвокатска колегия и докторант в СУ “Свети Климент Охридски” по „Гражданско процесуално право”. Основните сфери, в които развива практиката си са Търговско право, Банково право, Конкурентно право, интелектуална собственост и арбитраж. Уменията й като преподавател са формирани вследствие на опита й като асистент в СУ “Свети Климент Охридски”. Адв. Павлова е мотивиран и магнетичен лектор, който успява всеки път да намери правилният подход към нашите участници.

Андрей Георгиев е сред любимите лектори на участниците в гражданскоправните ни семинари. Той е съдия в Софийски районен съд, хоноруван асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Гражданско право – обща част и асистент по Вещно право в Нов български университет. Има изключително широк мироглед, за който са допринесли многото престижни допълнителни квалификации извън границите на България. Автор е на редица безценни публикации в електронни и книжни издания.
Списък с публикации

Боян Бележков е главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет. Преподава дисциплините наказателнопроцесуално право и международен наказателен процес. През 2017 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Наказателнопроцесуално право“. Има опит като ментор в подготовката на студентите IV и V пети курс, специалност “право” при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, за участието им в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус”. Гл. ас. д-р Боян Бележков е член на Съюза на учените в България.
Васил Александров е съдия в Софийски районен съд. През 2020 г. му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Гражданско и семейно право”. Съдия Александров е неизчерпаем източник на знания и професионалист с богат опит. Това е причината да бъде предпочитан за гост преподавател на редица обучения в Национален институт на правосъдието, СРС, СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС. През 2017 и 2018 г. е зам.-председател на Центъра по спогодби и медиация при СРС и СГС. Има преподавателски опит и като хоноруван асистент по Римско частно право в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на множество публикации за практикуващи юристи. Списък с публикации
Адвокат Гергана Иванова

Гергана Иванова е адвокат със самостоятелна практика в областта на наказателното материално и процесуално право и докторант по специалността „Наказателно процесуално право” към СУ „Свети Климент Охридски”. Води семинарни занятия на студенти в последна година на обучение в СУ „Свети Климент Охридски”. Участва като ментор в подготовката на студентите от IV и V пети курс за участието им в “Национално състезание за решаване на наказателноправен казус”.

Константин Кунчев е юрист с разностранни интереси, който активно работи, за подобряването на правната система и българското законодателство. Той е съдия в Гражданско отделение на Софийски районен съд. Има богат преподавателски опит, стартирал през 2012 г., като хоноруван преподавател по облигационно право в СУ “Св. Климент Охридски”, и продължил като хоноруван преподавател по облигационно право в УНСС от 2015 г. до 2016 г. Понастоящем е хоноруван преподавател по гражданско процесуално право в УНСС и изключително желан лектор за практически семинари.
Списък с публикации

Марина Манолова е съдия в Наказателно отделение на Софийски районен съд от 2014 г. Тя е мотивиращ лектор и изключителен професионалист в своята сфера. Практиката й, стартирала през 2012 г., е посветена изцяло на наказателното право. От 2014 г. е съдия – наставник в стажантската програма „Фулбрайт” към Софийски районен съд.

Мария Долапчиева е съдия в Гражданско отделение на Софийския районен съд. Като младши съдия в Софийски градски съд е разглеждала както граждански, така и наказателни дела. Участвала е в международни обмени за магистрати в Гърция и Франция, както и в множество престижни обучения в Чехия, Германия и Румъния и други европейски държави. От 2017 г. е съдия-наставник в Стажантската програма Fulbright към Софийския районен съд.

Десислава Джарова

Десислава Джарова е съдия в Софийски районен съд от 1994 до 2019 г. През 2008 г. ВСС й присъжда ранг “съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд”. През 2009 г. Завършва магистратура по европейско право, организирана от Софийския университет в сътрудничество с университета в гр. Нанси, Франция. От 2015 до 2016 г. преминава през обучителен стаж в Съда на Европейския съюз – Люксембург – Съд на публичната служба с френски език. Участвала е в подготовката на студентите по право както и на колеги съдии като лектор в Националния институт на правосъдието и в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение. Понастоящем е докторант, преподавател, консултант и сертифициран медиатор.

Виолета Магдалинчева
Виолета Магдалинчева е съдия от 2001 г., като понастоящем е част от Наказателно отделение на Софийски градски съд. От октомври 2018 г. е командирована в Софийски апелативен съд, като разглежда изключително наказателни дела. Била е временен преподавател в Националния институт по правосъдие от самото му създаване и постоянен преподавател на випуски 2017-2018 г. на кандидатите за младши съдии.
Димитър Стоименов
Димитър Стоименов е дългогодишен адвокат и хоноруван преподавател по облигационно право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, автор на множество публикации на английски и немски език, които популяризират българското право в чужбина. Съавтор е на “Гражданско и облигационно право.Ръководство по решаване на казуси”. Член е на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК и член на Управителния съвет на Българо-австралийската бизнес камара.Притежава дългогодишен богат опит като консултант, адвокат и мениджър,натрупан в международни адвокатски кантори, висши учебни заведения и изследователски институти България и Германия. Бил е част от екипа, работил по най-големия проект по унифициране на частното право в Европейския съюз, станал известен като “Обща рамка за позоваване – принципи, дефиниции и модални правила на Европейското частно право” (DCFR).
Гергана Симеонова

Д-р Гинка Симеонова е главен асистент по финансово и данъчно право в Нов български университет. Защитава докторска дисертация на тема „Административноправен режим на държавните помощи“ в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски“. Автор е на множество публикации по публичноправни проблеми. Има почти 20-годишен юридически опит. Работила е като юрисконсулт, юридически експерт в адвокатско дружество, консултант на Комисията за енергийно и водно регулиране. Участва като експерт в редица работни групи във връзка с промени в националното законодателство. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2015 г. е щатен преподавател в Нов български университет.

Елза Калоянова

Елза Калоянова е психотерапевт с 20-годишна частна практика. Дипломиран магистър по клинична психология и завършила специализация по Аналитична Неорайхианска психология и психотерапия по съвместна програма на Westdeutsche Academie, със седалище Мюлхайм (Германия) и Медицинска Академия—София.
Завършила специализация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение“. Водила е обучения по различни теми за бизнес тренинги и тийм билдинги. Преди психотерапевтичната си практика има 10-годишен опит на административни, търговски и управленски позиции във фирми с различна дейност.
В професионалния си път е натрупала опит като водещ на психотерапевтични групи по Неорайхиански модел. Член е на Българското Неорайхианско дружество, както и на Българската Асоциация по Психотерапия. Членува в Европейската асоцияция по психотерапия чрез БНПД.

Адвокат Севдалина Александрова

Севдалина Александрова е адвокат, медиатор и обучител по медиация, преговори и разрешаване на конфликти с над 15 години опит. Участвала е в създаването на Съдебните центрове по медиация в България. Съавтор в международни наръчници по трансгранична и семейна медиация. Създател на обучителни програми по договорна, семейна и бизнес медиация, както и представителство в медиация за юристи. Председател на сдружение „Споразумения“.

Драгомир Стефанов е адвокат, практикуващ в сферата на търговското, дружественото и конкурентното право. Магистър е по “Право” и “Право на ЕС” от Софийския университет и понастоящем е докторант по Търговско право.

Ирина Веселинова Богданова е асистент към катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води семинарни занятия пред студентите редовно и задочно обучение по дисциплините Облигационно право и Гражданско право – обща част. През 2021 г. Богданова придобива научната степен “доктор по право“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите“. Автор е на над 30 публикации на различни теми, засягащи предимно класически за цивилистичната доктрина институти, които са поместени както в рецензирани правни списания и сборници, така и в периодични електронни издания.
Научни приноси на Ирина Богданова

Д-р Капка Георгиева е главен асистент катедрата по Административноправни науки в СУ “Св. Климент Охридски”, където преподава по дисциплините Административно право и Административен процес. От 2006 до 2009 година работи като инспектор в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (сега Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество), а от 2009 до април 2012 година заема поста директор на дирекция в същата комисия. От 2017 до юли 2019 година работи като съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи – Екатерина Захариева. Изнася обучения като гост-преподавател в Националния институт по правосъдие, училището за адвокати и в държавната администрация. Има научни интереси в областта на енергетиката, конфликта на интереси и държавната администрация.