Какво ме очаква след конкурса за младши съдии, прокурори и следователи?

Какво ме очаква след конкурса за младши съдии, прокурори и следователи?

Какво ме очаква след конкурса за младши съдии, прокурори и следователи?

Какво ме очаква след конкурса за младши съдии, прокурори и следователи?

След провеждане на конкурсните изпити идва времето за равносметка. Независимо дали сте спечелили така мечтаното място или не, в никакъв случай не се отпускайте. Ако магистратската професия е вашето призвание, временният неуспех, може да бъде  двигател за развитие и постигане на мечтаната професионална практика. Затова не се отказвайте и започнете, колкото се може по-рано подготовката си за следващата изпитна сесия.
           

 За тези от вас, които сме имали щастието да видите имената си сред спечелилите свободните магистратски места – предстои ви дълъг път през, който да се формирате като професионалисти, а изпитът за спечелване на позицията, далеч не е последният изпит, който ще положите. Ученето на “занаят” е непрестанен процес, а този път ще го вървите заедно с най-добрите наставници и изявени преподаватели по правото в Национален институт по правосъдието (НИП). Пожелаваме ви успех, тази статия е за вас!

  1. Одобряване на издържалите конкурса.
    В 7-дневен срок от обявяването на класирането кандидатите, класирани на обявените свободни длъжности, както и същият брой от резервите представят във Висшия съдебен съвет декларациите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, a именно декларации за имотното си състояние. Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет й предоставя информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането и изготвя становище за всеки един от тях. Въз основа на резултатите от класирането и становището конкурсната комисия предлага на съответната колегия на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите въз основа на проверката на Комисията по атестирането и конкурсите дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията по професионална етика към съответната колегия.Съответната колегия на Висшия съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като на негово място включва следващия класиран кандидат.

 Със същото решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя датата и часа, на която всички кандидати по списъците следва да се явят лично, за да заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност, което се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В случай на невъзможност на кандидат за младши съдия, младши прокурор или младши следовател да присъства лично той може да упълномощи свой представител с нотариална заверка на подписа, който да участва в процедурата и да заяви желанието му от негово име.

Одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявяват изрично писмено пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат. Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се провежда успоредно.

Кандидат, който участва едновременно в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, избира в коя от процедурите ще продължи да участва най-късно в момента, в който следва да заяви желанието си за заемане на длъжност по една от тях.

С решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.

След влизане в сила на решенията по ал. 7 окончателните списъци се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и се изпращат до Националния институт на правосъдието за включване в обучението  за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, и младши следовател.

2. Обучение в НИП

Курсът на първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи е девет месеца и започва през месец септември на съответната година. Датата на започване на курса се определя от директора на Националния институт на правосъдието.

Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Националния институт на правосъдието се осъществява при спазване на правилата по чл. 258б, предл. първо от Закона за съдебната власт. По време на обучението на обучаваните се поставя текуща оценка, която се формира от участието им в учебните занятия и резултатите от възложените им писмени работи. Оценката съдържа и описателна част, в която постоянните преподаватели изразяват впечатлението си от придобитите от курсиста знания и умения.

В задължителното първоначално обучение се провежда текущо и обобщаващо оценяване на обучението. Текущото оценяване проследява напредъка на участниците в учебния процес чрез: 1. диагностична оценка на знанията, уменията и нагласите на участниците – формира се на база на входящи тестове; 2. формираща оценка за обучаемия и ефективността на приложените методи на обучение в хода на учебния процес – осъществява се чрез наблюдения, практически занятия, сесии с въпроси и отговори, дейности, в които обучаемите представят своите резултати; 3. самооценка на участниците в учебния процес, въз основа на поставени от преподавателя критерии; 4. оценка от останалите участници, чрез която обучаемите оценяват работата на своите колеги въз основа на поставени от преподавателя критерии.

В края на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи полагат писмен и устен практически изпит, които се оценяват по шестобалната система.
            Изпитите се провеждат от комисия, определена от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, в състав председател и четирима членове, която включва съдии и прокурори. В комисията не могат да участват постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието, както и членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Резултатите от писмения и устния изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.

За резултатите от изпитите се изготвя обща оценка, която представлява средно аритметично от сбора от оценката от писмения и устния изпит, и се изпраща на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

В края на обучението постоянните преподаватели изготвят доклади за нравствените и професионалните качества, проявени от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на обучението. Докладите се предоставят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

 Успешно завършил обучението е кандидатът за младши съдия, младши прокурор и младши следовател, който е получил обща оценка, не по-ниска от много добър “4,50”. За кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател, които не са завършили успешно обучението, се насрочва повторно писмен и устен изпит не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца от обявяването на оценката. При повторно получена оценка от изпитите, по-ниска от много добър “4,50”, кандидатът не се назначава на длъжност младши съдия, младши прокурор и младши следовател.

За успешното завършване на задължителното първоначално обучение Националният институт на правосъдието издава на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младшите следователи свидетелство, съдържащо обобщена текущата оценка и оценките от финалните изпити.

3. Встъпване в длъжност

Съответната колегия на Висшия съдебен съвет назначава кандидатите, успешно завършили обучението на длъжността, за която са одобрени с решението по чл. 186, ал. 7 Закон за съдебната власт.

След влизането в сила на решението за назначаване, съответната колегия на Висшия съдебен съвет уведомява лицето, което в едномесечен срок встъпва в длъжност. Встъпването в длъжност се удостоверява писмено пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.

Съдията, прокурорът и следователят започват изпълнението на служебните си задължения от датата на встъпване в длъжност.

            Всеки съдия при първоначално встъпване в длъжност полага следната клетва: “Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!”.

Всеки прокурор и следовател при първоначално встъпване в длъжност полага следната клетва: “Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя служебната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!”.


            Пожелаваме Ви да изградите себе си като професионалисти, да съхраните вяра в правото като най-съществения регулатор на обществените отношения и да продължавате да развивате уменията си, да разбирате и да си служите с правото, за да постигане на справедлив резултат.