Какво ме очаква на конкурса за младши съдии, прокурори и следователи ?

Какво ме очаква на конкурса за младши съдии, прокурори и следователи ?

Какво ме очаква на конкурса за младши съдии, прокурори и следователи ?

Какво ме очаква на конкурса за младши съдии, прокурори и следователи ?

 Описвайки основните елементи от етапите на изпита, се надяваме да ви помогнем да си представите целия процес и да формирате своята най-добра стратегия за действие по време на изпита. Вярваме, че знаейки какво ви предстои, ще успеете да подредите събитията в главата си и да бъдете още по-органиирани, спокойни и ефективни.

 Именно затова, специално Вас, решихме да синтезираме това, което ви очаква по време на конкурса. Четете и визуализирайте успеха си!

 1. Общи правила

Планирането на длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се извършва от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт за всяка следваща календарна година. Длъжностите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и свободните длъжности за първоначално назначаване се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез обнародване в “Държавен вестник”, публикуване в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет. Конкурсът за младши съдии, прокурори и следователи се провежда веднъж годишно. Датите на писмената част обикновено се обявяват в началото на годината, като обичайно са насрочени за периода от месец април до месец май.

За да бъде допуснат до конкурс, кандидатът следва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да има висше образование по специалността “Право”;
 2. Да е преминал стажа и да е придобил юридическа правоспособност;
 3. Да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. Да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
 6. Да не страда от психическо заболяване.

  Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението за провеждане на конкурса в Държавен вестник. Към заявлението следва да бъдат приложени следните документи:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността “Право”; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт за длъжността;
 6. Попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
 7. Мотивационно писмо;
 8. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 7 дни преди датата на провеждане на конкурса.

2. Писмен изпит

Постарайте се поне няколко дни преди самия изпит, да проверите за актуална информация за залата и за специфични мерки, свързани с COVID или други фактори, които биха могли да имат отношение. В деня на изпита си пригответе си няколко сини химикалки, лична карта и нормативни актове. Пропускът на кандидатите в сградата, съответно залата за провеждане на писмения изпит, започва най-малко 1 час преди началото на изпита. Ако до стигане на мястото на провеждане на изпита използвате личен автомобил, трябва да си предвидите и време за паркиране.  Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита, след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.

По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове. В случай че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса. Не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства. В случай че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса.

Писменият изпит е анонимен и включва проверка на знанията чрез решаване на  казус (гражданскоправен или наказателноправен на изпита за съдии и само наказателноправен на изпита за прокурори и следователи), както  и проверка на знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест, състоящ се от 12 въпроса. Писменият изпит продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса и теста.

Казусите и тестовете се съставят от нарочни конкурсни комисии. Съставените казуси и тестове, поставени в отделни непрозрачни пликове, се поставят в изпитната зала. Комисията избира произволен кандидат, който изтегля по един казус и по един тест.

След приключване на работата си по казуса и теста или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик. Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.

Казусът и тестът се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25. Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия. С обявяване на резултатите по ал. 3 конкурсната комисия публикува изтеглените казуси и тестове и техните решения.

3. Устен изпит

До устния изпит се допускат само кандидатите, получили оценка, не по-ниска от много добър “4,50” на казуса и оценка, не по-ниска от много добър “4,50” на теста. Устният изпит включва събеседване с кандидата по въпроси от съответните отрасли на правото, както и по въпроси на Кодекса за етично поведение на българските магистрати по предварително публикуван конспект. Например, ако се явявате на устен изпит от конкурса за младши съдии, ще изтеглите един въпрос по наказателноправни науки, един въпрос по гражданскоправни науки и един въпрос, свързан с етичните правила.

Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и трима резервни членове. В зависимост от броя на кандидатите съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс. Редовните членове на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, който се избира чрез публично изтеглен жребий от предварително определен списък, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател (в зависимост от изпита). В този смисъл, събеседването се провежда от петчленна комисия, състояща се от описаните по-горе членове .

Конкурсната комисия съставя график по азбучен ред за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит. Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от оповестяването на този график. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на изпитния ден комисиите се разпределят по зали чрез изтеглен в присъствие на кандидати жребий.

Най-общо устният изпит започва с допускане на първите кандидати от списъка в изпитната зала. През различните години практиката е била различна, но през последните години, предвид пандемията, се допускат по двама кандидати. След изтегляне на въпросите на кандидатите се предоставя време от порядъка на 10 – 15 минути, за да помислят, като имат възможност и да си направят план. Когато комисията реши, че кандидатът е изложил най-важното по  темата, се преминава към задаване на конкретни въпроси, които могат да бъдат по темата, изтеглена от кандидата, но може да касаят и съвсем други въпроси от конспекта, които нямат никаква връзка с конкретната тема.

Когато кандидатът изложи своите знания и по трите теми, комисията или неин член може да прецени,  че желае да зададе допълнителни въпроси, за да реши окончателно каква оценка да постави на кандидата. Въз основа на отделните оценки на членовете на комисията се формира една обща, която се приема за оценка на кандидата от устната фаза на конкурса и съставлява 1/2 от крайната оценка, наред с оценката от писмената част, въз основа на която се извършва класирането.

През цялото време на разположение на кандидата са всички нормативни актове, които той желае да ползва и има право да носи със себе си на устния изпит. Както по време на писмения изпит, така и по време на устния е забранено ползването на съдебна практика.

 При провеждането на устния изпит се изготвя аудиозапис, който се съхранява до влизане в сила на решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на класираните кандидати. При необходимост аудиозаписът се възпроизвежда и на хартиен носител. При оспорване аудиозаписът се прилага към преписката.

При оценяване на устния изпит всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25, като непосредствено след събеседването в присъствието на кандидата нанася оценките си в индивидуален протокол. Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия. Оценката се обявява на кандидата незабавно, за което той се подписва в протокола за резултатите от проведения изпит.

Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет.  За издържал устния изпит се счита кандидат, получил оценка не по-ниска от добър “4,00”.В класирането за свободните длъжности участват само кандидатите, получили оценка, не по-ниска от добър “4,00” на устния изпит.

Конкурсната комисия извършва окончателното класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия. Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит. Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше юридическо образование по специалността “Право”. Класирането се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от изготвянето му.

Списъците с класираните кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Ако искате да получите пълна подготока за конкурса за младши съдии, прокурори и следователи, ще се радваме на ви видим на нашите специализиране събития, по време на които ще добиете практически опит за конкурса и ще имате възможност да зададете въпросите си на действащи магистрати. Вижте какво предлагаме тук: https://lexart.bg/obuchenia/predstoiashti-obuchenia/
и тук https://lexart.bg/obuchenia/e-obuchenia/

  2 Коментара

 1. Иван
  март 13, 2022
  Отговор

  Много полезно!

 2. Мая Всилева
  март 13, 2022
  Отговор

  Благодаря за статията!

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *