Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт

Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт

Често в обявленията за обучения в правната сфера на ЛексАрт ще срещате думите интерактивно обучение, интерактивен подход, интерактивен учебен процес.

Считаме, че трябва да знаете, какво точно означава това и как ще приложим интерактивните методи в предлаганите от нас обучения.

В по-голяма част от предлаганите обучения в България, включително и в университетите, най-често срещания метод за преподаване е пасивният, в който лекторът е доминираща фигура, а обучаващият се е обект, който възприема информацията пасивно – слушайки и гледайки. Това можете да го видите на всяко друго място, но не и в обученията на ЛексАрт. За да бъдем по-ефективни за вас, ние поставяме лекторите и обучаващите, като две постоянно взаимодействащи си фигури.

Интерактивните обучения, които предлагаме са организирани по такъв начин, че на практика всички обучаващи се оказват въвлечени в процеса на познанието, имат възможност да разберат и обмислят това, което знаят, да развият критично мислене, да решават сложни проблеми на основата на анализ, да дават аргументирани отговори, да вземат обмислени решения, да придобият умения и знания, които да използват през целия си професионален път.

Интерактивното обучение е преди всичко, диалогово обучение, в комфортни условия за страните в него, в интелектуална среда, с цел продуктивен работен процес. Обученията ще съдържат следните елементи – 1. Съдържателно обяснение на различни юридически проблеми, последвано от дебати и дискусии; 2. Процедурно разглеждане на темите на обучението, включващо работа по двойки, работа по групи, ролеви метод за усвояване на материята; 3. Мотивационна част, включваща как да организираме времето си и да прилагаме наученото.