А и Б на Заповедното производство

Всичко което трябва да знаем за заповедното производство

А и Б на Заповедното производство

Всичко което трябва да знаем за заповедното производство

Заповедното производство е важен елемент от успеха на практикуващите юристи.

Значимостта на познаването на материята на заповедното производство се дължи на това, че посредством заповедта за изпълнение, респ. на незабавно изпълнение, кредиторът се сдобива бързо и лесно с изпълнителен лист, който от своя страна е предпоставка за удовлетворяване на задълженията му. Именно това мотивира адвокатите да насочват клиентите си толкова често към възможностите на заповедното производство. Този факт се подкрепя и от статистиките на районните съдилища за разгледани дела. За пример, през 2018 г. 54 % от делата в Софийски районен съд /СРС/ са били заповедни, а 46% – искови. Това са приблизително 45 000 заповедни дела, което означава, че ежегодно заповедното производство в СРС засяга поне около 90 000 физически и юридически лица. На всеки съдебен състав в СРС се разпределят около 500 дела годишно.

Изключителна възможност в ръцете на кредитора.

Но същевременно съдбата му е поставена изцяло в ръцете на длъжника. Ето и част от предимствата му, а именно:

  • Бързина – позволява бърза проверка дали вземането на кредитора е спорно или не, съответно бързо удовлетворяване на кредитора – било чрез възможността длъжникът да изпълни доброволно в двуседмичен срок от получаване на препис от заповедта за изпълнение, било чрез снабдяване с изпълнителен лист;
  • Опростеност – развива се изцяло писмено, по стандартни образци – за заявление, за заповед за изпълнение и за възражение;
  • Ниски разходи – държавната такса е в размер на 2% от общия размер на вземанията;
  • Достъпност – за това предимство спомагат освен опростената процедура и ниските разходи, но и обстоятелството, че същото е подсъдно на районните съдилища.
Провеждането на заповедното производство не е за подценяване. За да бъдете още по-добри юристи следва да знаете как да избягвате едни от най-често допусканите грешки като:
  • Нередовно заявление – наблюдават се проблеми с индивидуализирането на страните, с индивидуализирането на претенциите, неясноти в изложението на обстоятелствата, от които произтичат вземанията;
  • Недоказана изискуемост на вземанията в производството по издаване на заповед за незабавно изпълнение;
  • Пороци в документите по чл. 417 ГПК.