„LexArt Giveaway – Спечели безплатна видео лекция”

Veronika Dimova ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ на кампанията „LexArt Giveaway: Спечели безплатна видео лекция”

Официални правила и общи условия на кампанията
„LexArt Giveaway - Спечели безплатна видео лекция”

Veronika Dimova ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ на кампанията „LexArt Giveaway: Спечели безплатна видео лекция”

1. Организатор на кампанията и официални правила
Онлайн кампанията „LexArt Giveaway: Спечели безплатна видео лекция” за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от „Лекс Арт 57 ООД/ Лекс Арт” учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 205422477 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Хайдушка гора, № 14, ап. 2 наричано по-долу „Организатор”.

Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.

 

2. Участници в кампанията
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила, наричани по-долу „Официални Правила“. С изпращане на коментар, в отговор на въпроса в поста, част от Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на кампанията.
2.2. Участник в Кампанията е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което изпълнява изискванията на Общите условия.
2.3. Служители на и свързани лица със Лекс Арт 57 ООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Кампанията.

3. Период на Кампанията
Период за участие от 3 септември 2021 г. до 23:59 часа на 9 септември 2021 г.

4. Механизъм на Кампанията
4.1. Кампанията се провежда на Фейсбук страницата Лекс Арт.
4.2. По време на кампанията ще бъде публикуван един пост с въпрос, на който участниците трябва да отговорят в коментар.
4.3. Обявяване на печелившите
Печелившият е един и ще бъде избран на случаен принцип на 10 септември 2021 след 12:00 часа.

5. Обработка на лични данни
5.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.
5.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време.
5.4. С публикуване на коментар за участие в Кампанията ще се счита, че участникът дава своето съгласие личните му данни да бъдат използвани от Организатора.

6. Територия
Кампанията се провежда на територията на Република България.

7. Награди
7.1. Наградата е безплатен достъп до видео лекция по избор на печелившия от Е-обучението: Държавният изпит по ГПН: Овладей конспекта!
7.2. Организаторът се задължава да предостави спечелената награда на съответния участник до две седмици след обявяването на печелившият.

8. Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.
9. Прекратяване на кампанията
Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това във Фейсбук страницата Лекс Арт, в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. Съдебни спорове
Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.

11. Отговорност
11.1. Участието на всеки участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговаря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
11.2. Организаторът не отговаря:
a) в случай, че награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да я получи
b) при невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
11.3. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да вземе решение да не предоставя награда на участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел участие в кампанията и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
11.4. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите

12.Официални правила
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на уеб страницата на Лекс Арт – www.lexart.bg.

С регистрацията и участието си в Кампанията, участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Кампания.